Szkolenie “Jak się bronić przed nadużyciami władz w czasie COVID19?”

50,00 

Praktyczne korzyści Tarczy Wilka

Celem szkolenia jest efektywne przekazanie jego uczestnikom – w sposób przejrzysty, zrozumiały i funkcjonalny – praktycznej wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach spornych związanych lub wynikających z ewentualnej kontroli, interwencji lub wszczęcia przez funkcjonariuszy i organy publiczne RP postępowania wykroczeniowego lub administracyjnego – na podstawie lub w związku z aktualnie obowiązującymi, nadzwyczajnymi, antyepidemicznymi obostrzeniami prawnymi. Przekazane na szkoleniu porady, wskazówki i informacje obejmują zarówno metody obrony przed wszczęciem postępowania, jak i skuteczne środki zaskarżenia lub odwołania – już w trakcie jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej obrony przed niekorzystnymi skutkami finansowymi decyzji i innych rozstrzygnięć władz publicznych.

Wszyscy obywatele RP oraz inne osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej podlegają aktualnie szczególnemu, wyjątkowemu reżimowi prawnemu wynikającemu z przyjętych przez Sejm oraz Radę Ministrów RP regulacji nadzwyczajnych – służących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania i zwalczaniu skutków COVID19.

Normy prawa – w szczególności nieznane wcześniej, powszechnie obowiązujące nakazy i zakazy zachowania i postępowania – wynikające z tychże przepisów szczególnych, uchyliły lub istotnie zmieniły cały szereg obowiązujących do tej pory ustaw i innych aktów prawnych. Znajomość zawartych w nich szczegółowych unormowań jest z konieczności ograniczona, zaś zakres i sposób ich stosowania budzi szereg wątpliwości – tak dotyczących interpretacji, jak i zastosowania do ogromnej liczby najrozmaitszych przypadków i najróżniejszych stanów faktycznych. Naraża to adresatów tych uregulowań – wszystkie osoby przebywające obecnie na terytorium III RP – na szereg ryzyk związanych z ewentualnym (w tym też nieumyślnym i niezawinionym) niezastosowaniem się do nieprecyzyjnych, niejasnych i nieostrych rygorów i obostrzeń – szczególnie wobec naturalnych problemów z ich stosowaniem w życiu codziennym. To z kolei musi wywoływać bardzo częste sytuacje sporne z funkcjonariuszami, którzy mają teraz prawo stosować wobec wszystkich nie tylko standardowe mandaty o charakterze wykroczeniowym, ale również wnioskować o niespotykane wcześniej, a szczególnie dotkliwe (nie tylko ze względu na swą ogromną wysokość), drastyczne kary administracyjne.

W takiej sytuacji zachodzi konieczność jak najpilniejszego zapoznania się z bieżącym stanem prawnym – w szczególności z aktualnym zakresem rygorów i obostrzeń, w tym zwłaszcza obowiązujących na chwilę obecną nakazów i zakazów prawnych – jak i z dostępnymi metodami obrony w związku z nielegalnym, nieuzasadnionym lub niewspółmiernym do okoliczności postępowaniem przedstawicieli państwa. Szkolenie obejmuje swym zasięgiem obydwa te obszary: jasne przedstawienie zakresu obowiązującego obecnie stanu prawnego oraz propozycje praktycznych i skutecznych środków zaskarżania niekorzystnych dla nas działań i rozstrzygnięć przedstawicieli władz publicznych.

Jako bonus specjalny, Kancelaria przygotowała #PakietObronny dla każdego uczestnika szkolenia! Szkolenie trwa 120 minut. Poza seminarium zawiera sesję Q&A “na żywo” (odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia w trakcie jego trwania).

Szkolenie przesyłane w formie elektronicznej po zaksięgowaniu wpłaty.